4/24/2017  Parsa Pages

بر حسب محاسبت و نظرسنجی مجله فربز در دنیای امروز بیشتر از ۷.۴ میلیارد انسان به روی زمین در حال زندگیست که در این بین ۲۰ نفر زن یا مرد بیشترین تاثیر در جریانات این دنیا دارند

برای کامل کردن لیست خود، فربز، قدرت صدها نامزد از عرصه‌های مختلف در دنیا را در چهارچوب ۴ بعد اندازه گیری کرده و سپس با توجه به میزان استفاده قدرت توسط آن‌ شخص بر تعداد زیادی از مردم دنیا این اشخاص را طبقه بندی نموده